CLB

De begeleiding op onze school wordt toevertrouwd aan het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Sinds het schooljaar 2000-2001 zijn de voormalige PMS (Psycho Medisch Sociale Centra) en MST (Medisch Schooltoezicht) geherstructureerd. Ze heten voortaan CLB. Binnen hun opdracht volgen zij de studievorderingen en evolutie van de leerlingen en begeleiden ze hen zowel psychish, sociaal als fysisch. Deze begeleiding verloopt in nauwe samenwerking met de ouders en de school.

Op school kan je een infofolder van het CLB verkrijgen. Meer informatie vind je ook op het internet: http://www.clb-net.be/portaal/index.htm.

Als je vragen hebt bij de ontwikkeling van je kind(eren), kan je ook op eigen initiatief het CLB raadplegen. De begeleiding is gratis.

Adres:
Vrij CLB Waas en Dender
Ciamberlanidreef 80A
9120 Beveren
Tel.: 03/316 20 20
beveren@vclbwaasdender.be

Algemeen directeur: Johan Van Acker
Vestigingscoördinator: Wim Colpaert
CLB-afgevaardigde: Nina De Baere
Ondersteuningsnetwerk: De Accolade (klik hier voor de website)

Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur (woensdag tot 16.30uur).
Gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen, tijdens de kerst- en paasvakantie en van 16 juli tot 16 augustus.

Het CLB legt zich toe op de volgende projecten:

PROJECT 1 

Gezondheidsbevordering

Het CLB verricht zowel algemene als gerichte onderzoeken.

In het kader van de preventieve gezondheidszorg zijn scholen, ouders en leerlingen -ook zij die thuisonderwijs krijgen- wettelijk verplicht om mee te werken aan de systematische contactmomenten én aan alle maatregelen om overdracht van besmettelijke ziekten te voorkomen. De medische onderzoeken plannen we bij voorkeur klasgroepgebonden binnen een bepaald leerjaar. Leerlingen met een aangepaste schoolloopbaan of binnen buitengewoon onderwijs krijgen een strikt leeftijdsgebonden aanbod.

Dé grootste verandering is het belang dat we hechten aan de aanwezigheid van ouders tijdens het eerste contactmoment van hun 3-jarige kleuter met het CLB. Op dat ogenblik nemen we de voorschoolse rol van Kind en Gezin over en willen we graag uitgebreid kennismaken. We rekenen op de medewerking van de school om de aanwezigheid van ouders bij het onderzoek te promoten.

Sommige onderzoeken en vaccinatiemomenten organiseren we op school, andere plannen we in de eigen daartoe uitgeruste lokalen van het CLB, of in de gemeentelijke ontmoetingscentra. De data waarop contactmomenten en vaccinaties doorgaan bepalen we in overleg met de school.

Na de onderzoeken word je als ouders ingelicht over de gezondheidstoestand van je kind(eren). Eventueel word je doorverwezen naar een huis-, oog-, of tandarts of andere specialist. In dat geval is het zeer belangrijk dat je samen met de geraadpleegde arts het antwoordstrookje invult en terugstuurt: alleen door een goede samenwerking tussen schoolarts en ouders kan de lichamelijke gezondheidstoestand van je kind(eren) goed gevolgd worden.

Deze onderzoeken zijn wettelijk verplicht. Als een kleuter of leerling door bv. ziekte afwezig is tijdens het onderzoek, sluit hij/zij aan bij de eerstvolgende klas die op onderzoek gaat.

Als ouders heb je wel het recht je hiertegen te verzetten. In dat geval teken je binnen de vijftien dagen verzet aan door een aangetekende brief te versturen naar vermeld adres. Binnen de negentig dagen kies je dan een andere schoolarts die verbonden is aan een door de Vlaamse regering erkend equipe.

PROJECT 2

Ontwikkeling, gezondheid en psychisch-sociaal functioneren van kleuters

In de 1ste kleuterklas gaat het CLB spontaan in op vragen van kleuterleidsters en/of ouders.
In de 2de kleuterklas wordt halverwege het schooljaar een klasbespreking voorzien; net als in de 1ste kleuterklas kan ook spontaan beroep worden gedaan op het CLB.
In de 3de kleuterklas worden gestandaardiseerde toetsen en observaties ter beschikking gesteld, die nadien met de ouders worden besproken.

PROJECT3

Leren, gezondheid en psychisch-sociaal functioneren van lagere schoolkinderen

Bij het begin van het schooljaar staat het MDO (Multidiciplinair Overleg) centraal: de CLB-afgevaardigde, zorgleerkracht, klasleerkracht en directie bespreken de leerlingen in team. Bij problemen verwittigen ze de ouders en stellen ze voor het CLB te contacteren voor het afnemen van een uitgebreide test. De hogere klassen komen minder systematisch aan bod, maar worden zeker niet uit het oog verloren.

Als er zich problemen voordoen zoals bedplassen, overbeweeglijkheid, voortdurende angstgevoelens, spijbelen, pesten, … kan je je ook wenden tot het CLB.

PROJECT 4

Schoolloopbaanbegeleiding

In het 6de jaar lager onderwijs werken we systematisch met het werkboekje en de handleiding ‘Op stap naar het secundair onderwijs’. Er staat ook een informatieve vergadering ‘Waarheen na de lagere school?’ op het programma. Als je dat wenst kan je de studiemogelijkheden individueel met de CLB afgevaardigde bespreken.

AFSPRAKEN VOOR HET CENTRUM, DE LEERLINGEN EN DE OUDERS

 • De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt.
 • Niet alleen de school maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding enkel voort als de ouders hiermee instemmen.
 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, zal het centrum dit melden aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.
 • Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
 • Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.
 • Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over hun rechten en plichten, die van de leerlingen, de school en het centrum.
 • De regering kan het centrum verplichten om vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.
 • Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot die leerling is ingeschreven in een andere school die door een ander centrum wordt bediend.
 • Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.
 • Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft het recht op de relevante informatie over de leerling in begeleiding. Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels in verband met het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

HET MULTIDISCIPLINAIR DOSSIER VAN JE KIND

 • Het multidisciplinair dossier van je kind(eren) bevat alle gegevens die over je kind(eren) op het centrum aanwezig zijn.
 • Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders nodig om een multidisciplinair dossier over te dragen.
 • Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij een schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kan je ook afzien van die wachttijd. Je kan binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: indentificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB opdrachten, bijzondere consulten en medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.
 • Indien je verzet aantekent, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. De gegevens waartegen verzet aangetekend worden tot 10 jaar na het laatste contract bewaard.

Een ouder kan zich niet verzetten tegen de kernactiviteiten, signaalfunctie en consultatieve leerlingenbegeleiding van het CLB.