Pedagogisch Project

Je hebt gekozen voor een katholieke school die je kind(eren) een kwaliteitsvolle opvoeding wil aanbieden in combinatie met pedagogisch verantwoord onderwijs. Om je een duidelijk beeld te geven van de visie, waarden, normen en doelen van onze school, stellen we hier ons pedagogisch project voor. De tekst werd opgesteld door het schoolbestuur in overleg met de schoolraad en het personeel en maakt een belangrijk deel uit van het schoolwerkplan.

Indien u de engagementsverklaring van de katholieke dialoogschool volledig wilt lezen, kan u terecht op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Logo leergebieden

We hopen dat je de hierop volgende tekst aandachtig doorneemt en samen met de school wil zorgen voor de concrete uitwerking ervan. Voor verdere informatie en antwoorden op eventuele vragen kan je altijd terecht bij de directie.

Onze school is …

… een katholieke school
Logo katholieke school

Vanuit een evangelische motivatie brengen we je kind(eren) kennis bij over het geloof en de christelijke waarden. Onze school ondersteunt ook parochiale initiatieven.

Vanuit onze christelijke inspiratie hebben we aandacht voor wat er in deze wereld omgaat en ondernemen we acties om mee te werken aan een verbetering van de levensomstandigheden van anderen.

We staan ook stil bij de hoogtepunten uit het kerkelijk jaar. Deze belangrijke data vormen een aanzet tot het bevorderen van de christelijke levenshouding van de hele schoolgemeenschap.

… een school met aandacht voor de eigenheid van elk kind
Logo eigenheid

In onze school behandelen we elk kind gelijk. We nemen ook de nodige voorzorgen opdat elk kind zich op alle vlakken volwaardig kan ontwikkelen, volgens zijn/haar eigen mogelijkheden.

We besteden aandacht aan de behoeften van elk kind. We werken ook aan het vormen van de persoonlijkheid van de leerlingen: naast de verstandelijke ontwikkeling leggen we de nadruk ook op bewegingsopvoeding, creativiteit en emotionele ontwikkeling. Vooral de zwakkere leerlingen krijgen onze aandacht zodat zij ook zeker alle kansen kunnen benutten. Samengevat: we dragen ons steentje bij in de volledige ontplooiing van de persoonlijkheid van je kind(eren).

… een school met aandacht voor menselijke waarden
Logo teamgeest

Als school vullen we onze taak in met respect en eerbied voor de ouders, leerkrachten, kinderen en iedereen die de kinderen begeleidt in hun opvoeding. Betrokkenheid, beleefdheid en wederzijds respect zijn maar enkele van de menselijke waarden van waaruit we ons dag in dag uit inzetten. Ons doel is deze waarden op een zo constructief mogelijke manier over te brengen aan de leerlingen. Naast schoolwerk op zelfstandige basis,leren we de kinderen ook samenwerken en laten we ze kennis maken met waarden als eerlijkheid, behulpzaamheid, stiptheid en verdraagzaamheid.

… een school met aandacht voor een goede teamgeest
Logo menselijke waarden

Al onze leerkrachten hebben aandacht en respect voor het werk van hun collega’s. Samen werken we aan een goede teamgeest en steunen we elkaar bij het klasdoorbrekend werken. De leerkrachten staan open voor vernieuwing en maken gebruik van het nascholingsaanbod om deze vernieuwingen ook concreet toe te passen. Zij zorgen voor de goede doorstroming van informatie en werken ook aan de nodige leerlijnen zodat er continuïteit ontstaat in het onderwijs.

… een participatieve school
Logo participatief

In onze school streven we naar een goede verstandhouding en samenwerking met de participanten (het schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap). Hierbij ligt de nadruk vooral op openheid, oprechtheid en wederzijds respect gekoppeld aan verantwoordelijkheid.

De ouderwerking en de schoolraad zijn de spreekbuizen van de ouders. Op hun eigen domein kunnen ouders mee het beleid van de school bepalen. Hierin is het belangrijk dat de ouders de christelijke visie van onze school en de daarmee samenhangende consequenties respecteren.

Als je kind te kampen heeft met emotionele problemen, leermoeilijkheden of andere problemen, vragen we je dit te melden aan de leerkracht(en). Als je vragen hebt over de opvoeding en de vorderingen van je kind, kan je ook terecht bij de directie. Samen zoeken we dan op welke wijze we je kind best kunnen helpen.

Een goede samenwerking met het schoolbestuur is belangrijk. In de uitbouw van het schoolleven tonen we de nodige openheid en het nodige respect voor het werk van iedereen.

Als katholieke school maken we ook deel uit van de parochie. Onze school engageert zich ten opzichte van de parochie en brengt de kinderen in contact met de werking ervan. Samen met collega’s en kinderen bieden we hulp waar dat nodig is. Onze inzet steunt op samenwerking, wederzijds vertrouwen en respect.