Zorg op school

De rode draad doorheen ons zorgbeleid is: preventie, differentiatie en remediëren van leerachterstanden.

1.     Met preventief werken bedoelen we zodanig werken dat we voorkomen dat kinderen afhaken (voorkomen van leer- en socio-emotionele problemen). Preventief werken is mogelijk door in de klas, op vraag van de leerkracht, met ondersteuning van een zorgjuf te werken in kleinere homogene of heterogene groepen. Zo is het geen uitzondering dat er twee leerkrachten in dezelfde klas aan het werk zijn. In deze kleinere groepen komt elk kind optimaal aan bod en worden hiaten vlug ontdekt en verholpen. Klemtoon ligt op handelen, verwoorden, verklaren …. Hier komt ook het coöperatief leren aan bod.

2.    Met differentiëren bedoelen we dat we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Dat we het onderwijs aanpassen aan een leerling of aan een groep leerlingen en niet omgekeerd. Het is daarbij niet de bedoeling dat de verschillen tussen kinderen verdwijnen het heeft wel tot doel dat meer kinderen de minimale doelen bereiken. Er kan gedifferentieerd worden naar tempo, hoeveelheid, doelen, aanpak, materiaal … toe. We vergeten hierbij niet de sterkere leerlingen die al eens een extra uitdaging nodig hebben.

3.    Ondanks het preventief en gedifferentieerd werken in de klas zijn er toch nog kinderen die uitvallen. Daarom wordt er ook remediërend gewerkt. Elke remediëring is erop gericht het kind zo spoedig mogelijk met de klasgroep mee te laten werken. De leerachterstanden kunnen zich voordoen bij lezen, rekenen of schrijven. Door onderzoeken tracht de klasleerkracht, bijgestaan door het zorgteam, de oorzaken van de moeilijkheden te achterhalen. Pas dan kan er een goede remediëring opgezet worden. Als kinderen voor een bepaalde problematiek regelmatig extra begeleiding krijgen, worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Bij lesondersteunende activiteiten (met regelmatig wijzigende groepjes leerlingen) wordt dit niet gedaan. De ouders van leerlingen met leermoeilijkheden kunnen zich bij de klastitularis, de begeleidende zorgjuf of zorgcoördinator regelmatig informeren over de vorderingen van hun kind.

Elke vorm van zorgbegeleiding kan pas starten na overleg met zorgteam.

DYSFUNCTIES

Kinderen met specifieke leerproblemen zoals dyslectie, dyscalculie, ADHD, … proberen we met gerichte hulp zo goed mogelijk op te vangen. We kunnen geen wonderen verrichten maar wel kunnen we met ouders, begeleiders, CLB en soms externe diensten zoeken naar een zo goed mogelijk onderwijs. We denken hierbij aan aangepaste werkvormen zoals werken met computer, mondelinge overhoringen, ….
Dit is slechts mogelijk als er een optimale samenwerking is tussen de ouders en de school. We verwachten vertrouwen in de leerkracht en steun om samen te zoeken naar het beste voor het kind.

BUITENSCHOOLSE HULPVERLENING

Soms is de hulp die aan een kind geboden wordt in de school ontoereikend om optimale ontwikkelingskansen te bieden. Daarom kan buitenschoolse leerhulp zinvol zijn. Dit gebeurt altijd in samenspraak met ouders en CLB.

DOORVERWIJZING

We proberen de noden van elk kind te respecteren. Wanneer we uw kind niet gepast kunnen helpen, melden we u dit zo snel mogelijk, zodat we samen naar de best mogelijke oplossing kunnen zoeken. Soms zal aangepast onderwijs het kind meer kunnen bieden en zinvoller zijn voor de ontwikkeling.

INDIVIDUELE LEERLIJNEN

Voor sommige kinderen kan het zijn dat de gewone leerplannen moeilijk haalbaar zijn. Voor deze kinderen organiseren we een aangepast (individueel) leerplan, gericht op de kernleerstof. Hiermee kunnen we nodeloos zittenblijven in sommige gevallen voorkomen. Met het grondiger inoefenen van de basisleerstof geven we deze kinderen meer kansen in beroepsvoorbereidende klassen of praktijkgerichte opleidingen in het secundair onderwijs. Een individuele leerlijn wordt pas overwogen na overleg met de ouders, CLB en zorgteam.